Alexey Kozyr
architectural studio

Melnikov House

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak