Alexey Kozyr
architectural studio

Car showroom in Mytnaya Street, Moscow

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak

Artist: Alexander Konstantinov