Alexey Kozyr
architectural studio

Gorki 10. House over generator

Architects: Ilya Babak, Alexey Kozyr

Metal: Igor Seliverstov “DOT-MS”

Tree: Vladimir Pirogov

Concrete: Vladimir Fedunov

Built: Gleb Bakitko and Vladimir Kuznetsov

photo: Gleb Bakitko