Alexey Kozyr
architectural studio

Ice Cave in the park Zaryadie

2017 - 2018

Artist: Alexander Ponomarev

Architects: Alexey Kozyr, Ilya Babak, Ivan But, Andrey Charkin, Boris Kuznetsov

Production: "PERILAGLAVSNAB"

Photo: Alexey Naroditsky