Alexey Kozyr
architectural studio

Reconstruction of a residential building in the village of Knyazhye Lake

2016 - 2018

Architects: Alexey Kozyr, Ilya Babak

Engineer: Alexey Ermakov

Construction: Gleb Bakitko

Metal: Vladimir Kuznetsov "Archzavod"

Photo: Alexey Naroditsky