Alexey Kozyr
architectural studio

Interiors of a residential building in Skolkovo

2017

Architects: Alexey Kozyr, Ilya Babak, Ivan Booth

Photo: Alexey Naroditsky