Alexey Kozyr
architectural studio

Residential building in Skolkovo

2015 - 2018

Architects: Alexey Kozyr, Ilya Babak

Designer: Ivan Booth

Engineer: Alexander Plotnikov

Stone products: Anatoly Kharitonov

Construction: Natalia Slesareva, Gleb Bakitko

Altana: Vladimir Kuznetsov "Archzavod"

Photo: Alexey Naroditsky