Alexey Kozyr
architectural studio

Residential building in the village of Architects

2014 - 2018

 

Architects: Alexey Kozyr, Ilya Babak, Vadim Makarov

Designer: Alexey Ermakov

Metal: Vladimir Baranov

Construction: Gleb Bakitko

Photo: Alexey Naroditsky