Alexey Kozyr
architectural studio

The house in Nikolina Gora

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak